PLNLENDEFR

Disclaimer

Hoewel Van Roij Fasteners Europe B.V. redelijkerwijs alles in het werk zal stellen om geen onjuiste informatie (waaronder begrepen afbeeldingen, afmetingen, levertijden, prijzen, opgaven van kleuren etc.) via de website www.vanroijfasteners.nl te verstrekken,garandeert Van Roij Fasteners Europe B.V. niet dat de website www.vanroijfasteners.nl vrij is van onnauwkeurigheden,fouten, en/of omissies, worms, Trojaanse paarden en dergelijke of dat deze up-to-date is. Aan de zich op de website www.vanroijfasteners.nl bevindende informatie kan dan ook geen enkele recht worden ontleend.

Van Roij Fasteners Europe B.V. accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van-, doch niet beperkt tot schade als gevolg van winstderving of verlies van inkomsten,onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies,welke wordt veroorzaakt door het gebruik van het niet kunnen gebruiken van dan wel op enige andere wijze verband houden met de website www.vanroijfasteners.nl, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Van Roij Fasteners Europe B.V.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Roij Fasteners Europe B.V. is het niet toegestaan koppelingen tussen www.vanroijfasteners.nl en andere websites te creëren.

Ten aanzien van zowel de website www.vanroijfasteners.nl als haar content gelden intellectuele eigendomsrechten. Het is een ieder verboden om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Roij Fasteners Europe B.V. enig werk ,over te nemen,te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Van Roij Fasteners Europe B.V. behoudt zich het recht voor de site, www.vanroijfasteners.nl, op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Deze website (inclusief deze disclaimer) en haar inhoud worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is uitsluitend bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website,en haar inhoud ontstaan.

Van Roij Fasteners Europe B.V. is een onderneming welke staat ingeschreven in het handelsregister van de K.v.K onder nummer 17086651.

 

VRF Europe bv

Jan Tooropstraat 16
5753 DK Deurne 
Nederland
T: 0493 31 5885
F: 0493 31 0721

 

Expeditie adres

Theo v. Doesburgstraat 10
5753 DL Deurne 
Nederland
info@vrf.eu